Akademie C. H. BECK vás zve na konferenci

M&A a VALNÉ HROMADY

24. října 2023

Hotel Kings Court, U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1

O KONFERENCI

Akademie C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci M&A a VALNÉ HROMADY.

Přijďte načerpat bohaté zkušenosti a znalosti našich přednášejících a získejte zpětnou vazbu na Vámi kladené dotazy. Konference Nakladatelství C. H. Beck jsou jedinečným zážitkem a cenným zdrojem informací pro vaši praxi.

Mezi přednášejícími naleznete největší odborníky z oboru – nechybí zástupci soudcovského stavu a nejvýznamnější právní experti. Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme.

Bohatým programem Vás bude celý den provázet Jan Petrov.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, právníkům a firemním právníkům, soudcům, zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

 

JUDr. Filip Cileček

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se na agendu právnických osob, zejména obchodních korporací, a dále na procesní právo. V justiční praxi se dlouhodobě zabývá družstevním právem a jako lektor se podílí na dalším vzdělávání soudců. Spoluautor komentáře k zákonu o obchodních korporacích.

 

prof. JUDr. Jan Dědič

Advokát v AK Kocián, Šolc, Balaštík specializující se již od roku 1990 na obchodní právo. Aktivně se účastnil mimo jiné na rekodifikaci nového zákona o obchodních korporacích. V roce 1992 získal docenturu a v roce 1995 profesuru. Roku 2006 získal ocenění Právník roku v oboru obchodní právo.

 

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D, LL.M.

Advokát působící v AK Skils absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Columbia University School of Law. Specializuje se na bankovní právo, právo fúzí a akvizic, insolvenční právo a právo obchodních korporací. Je spoluautorem komentáře zákona o bankách, externím členem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou senátu rozkladové komise České národní banky.

 

doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Kateřina Eichlerová je absolventkou Právnické fakulty UK. Po skončení studia byla činná v advokacii. Dlouhou dobu pracovala jako korporátní právník v holdingové společnosti spravující majetkové účasti ve společnostech působících v teplárenství. V současnosti působí jako docentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK. Hlavním předmětem jejího zájmu je obchodní právo. Pozornost věnuje i energetickému právu. Je členkou pracovní komise v Legislativní radě vlády pro soukromé právo a členkou Rozkladové komise pro oblast energetické infrastruktury a obchodu Rady Energetického regulačního úřadu. Působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Kateřina Eichlerová je aktivní i v oblasti zahraniční akademické spolupráce. Je členkou EMCA (European Model Compenies Act) Group a Societas – CEE Company Law Research Network.

 

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Advokát v AK Kocián Šolc Balaštík. V praxi se zaměřuje především na právo obchodních společností, koncernové a závazkové právo a fúze a akvizice, bankovnictví. Působí též jako odborný asistent na katedře obchodního práva PF MU a katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP.

 

JUDr. PhDr. Ing. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako inženýr v oboru umělé inteligence (velkých jazykových modelů) ve společnosti Seznam.cz, a.s. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck a byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku.

 

JUDr. Jan Procházka, LL.M.

Advokát působící v KPMG Legal. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a University of Chicago, Law School. Specializuje se na právo fúzí a akvizic, právo obchodních korporací, právní otázky spojené komplexními korporátními restrukturalizacemi, outsourcingem a obecné smluvní právo.  Působil jako právní poradce při mnoha významných transakcích jak v České republice tak i šířeji v regionu střední a východní Evropy.

 

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Do roku 2012 působila jako soudkyně Nejvyššího soudu ČR, nyní působí jako pedagožka PF UK a Cevro Institutu. Podílela se na přípravě zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku. V roce 2013 byla uvedena do Právnické síně slávy. Je členkou Legislativní rady vlády ČR.

 

JUDr. Petr Šuk

Místopředseda Nejvyššího soudu, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, externí pedagog Justiční akademie Slovenské republiky, (spolu)autor řady publikací z oblasti práva obchodních korporací a mezinárodního práva soukromého. Od roku 2000 byl soudcem Okresního soudu v Liberci, od roku 2002 soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec. Soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2008, v roce 2021 byl jmenován jeho místopředsedou.

 

Mgr. Prokop Verner, MBA

Partner AK Allen & Overy se specializuje na právo obchodních společností, smluvní právo a domácí a přeshraniční fúze a akvizice. Je uznávaným odborníkem v sektorech telekomunikací, médií a technologií a v oblasti ochrany osobních údajů, včetně regulatorních záležitostí. Působil jako právní poradce při mnoha mezinárodních transakcích v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

PROGRAM

08.15–09.00 registrace účastníků
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.25

I. BLOK: NEPLATNOST A ZDÁNLIVOST ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY

 

 

Kde leží hranice mezi neplatností a zdánlivostí usnesení valné hromady?

 

Jaké jsou důsledky vad způsobujících neplatnost/zdánlivost usnesení valné hromady?

 

Předvídá zákon všechny důvody zdánlivosti usnesení valné hromady?

 

Jak řešit spor o to, zda tu usnesení valné hromady je?

 

 

přednáší Petr Šuk

 

v panelech vystoupí Jan Dědič, Karel Dřevínek, Jan Petrov, Jan Procházka, Ivana Štenglová, Petr Šuk

 

10.25–10.40

coffee break

 

10.40–12.00

II. BLOK: VÝKON HLASOVACÍHO PRÁVA NA VALNÉ HROMADĚ I MIMO NI

 

 

Existují nějaké limity pro společníka, který vlastní více podílů, hlasovat se svými podíly ohledně téhož bodu jednání valné hromady rozdílně?

 

Lze prolomit zákaz výkonu hlasovacích práv plynoucí ze zákona?

 

Existuje ochrana společníka se sistovanými hlasovacími právy před zásahem do jeho právního postavení?

 

Jaké má právní důsledky hlasování na valné hromadě v rozporu s dohodami společníků?

 

Kdy lze vykonat hlasovací právo mimo valnou hromadu a jaké problémy při tom vznikají?

 

 

přednáší Jan Dědič

  

v panelech vystoupí Jan Dědič, Kateřina Eichlerová, Jan Lasák, Jan Petrov, Petr Šuk, Prokop Verner

 

12.00-13.00

oběd

 

13.00–14.15

III. BLOK: SCHVALOVÁNÍ M&A TRANSAKCÍ VALNOU HROMADOU

 

 

Jaká jsou kritéria, při jejichž splnění musí být M&A transakce schválena valnou hromadou, a jaká jsou úskalí takové valné hromady?


Jaká jsou úskalí schvalování akvizičního financování formou emise nových akcií valnou hromadou?


Jaká jsou úskalí schvalování akvizičního financování formou úvěru valnou hromadou?


Jakým způsobem lze rizika spojená se schválením M&A transakce valnou hromadou ošetřit v transakční dokumentaci?

 

 

přednáší Karel Dřevínek

 

v panelech vystoupí Filip Cileček, Karel Dřevínek, Kateřina Eichlerová, Jan Lasák, Jan Petrov, Prokop Verner

 

14.15–14.30

coffee break

 

14.30–15.45

IV. BLOK: SVOLÁNÍ A PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

 

 

Mohou být svolány dvě valné hromady téže akciové společnosti na týž den?

 

Je akcionář povinen zajistit, aby osoba, přítomná s ním na valné hromadě, byla vázána stejnou mlčenlivostí jako akcionář?

 

Může mít neúčast menšinového akcionáře na valné hromadě dopad do jeho právních poměrů?

 

 

přednáší Ivana Štenglová

  

v panelech vystoupí Filip Cileček, Jan Dědič, Kateřina Eichlerová, Jan Petrov, Ivana Štenglová, Petr Šuk

 

15.45–16.00

coffee break

 

16.00–17.15

V. BLOK: ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO V M&A TRANSAKCÍCH

 

 

Jak se prodávající smluvně ochrání před odpovědností za porušení záruk?

 

Proč jsou ve vztahu k odpovědnosti prodávajícího důležité tzv. disclosures a jaká mají úskalí?

 

Jak funguje pojištění odpovědnosti prodávajícího za porušení záruk? Jaké má limity?

 

Kdy se sjednává zvláštní odškodnění ze strany prodávajícího a proč je třeba věnovat mu zvláštní pozornost?

 

Na co si dát pozor u smluv s fixní kupní cenou v ujednání o odpovědnosti za tzv. leakage?

 

 

přednáší Jan Procházka

  

v panelech vystoupí Karel Dřevínek, Jan Lasák, Jan Petrov, Jan Procházka, Ivana Štenglová, Prokop Verner

 

 

17.15 ukončení konference

 

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí. Den vyvrcholí v Majesty Lounge u good bye drinku, ideálním místě pro neformální setkání a diskuze nad proběhnuvším dnem.

VSTUPENKA

10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč s DPH)

3 a více účastníků z jedné společnosti = 10 % sleva

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie CZ png OŘEZ beck-online-vinova

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz 
Tel: +420 273 139 223