logo

 

 Nakladatelství C. H. BECK Vás zve na konferenci

VELKÁ NOVELA ZOK: SRO a AS

21. 9. 2021, úterý

Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1

Přihlásit se

O KONFERENCI

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci VELKÁ NOVELA ZOK: SRO a AS.

Přijďte načerpat bohaté zkušenosti a znalosti našich přednášejících a získejte zpětnou vazbu na Vámi kladené dotazy. Konference Nakladatelství C. H. Beck jsou jedinečným zážitkem a cenným zdrojem informací pro vaši praxi.

Mezi přednášejícími naleznete největší odborníky z oboru – nechybí zástupci soudcovského stavu a nejvýznamnější právní experti. Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme.

Velká novela zákona o obchodních korporacích se podstatným způsobem dotkne všech právních forem obchodních korporací a družstev. Novela přinese mimo jiné sjednocení českého právního řádu s právem EU, odstranění velkého množství výkladových nejasností a legislativních mezer a snížení administrativní a regulatorní zátěže pro podnikatele. Významným způsobem zasáhne akciové společnosti s monistickým systémem.

Novela vstoupila v účinnost 1. 1. 2021 a na uvedení zakladatelských právních jednání a společenských smluv do souladu s novelizovaným zněním zákona mají obchodní korporace a družstva čas do 1. 1. 2022.

Bohatým programem konference k velké novele ZOK Vás bude celý den provázet Jan Petrov.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

 

JUDr. Filip Cileček

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se na obchodní právo korporační, dále procesní právo. V justiční praxi se dlouhodobě zabývá konkurzním a insolvenčním právem a jako pedagog se podílí na dalším vzdělávání soudců. Od roku 2000 byl soudcem Okresního soudu v Ostravě, od roku 2004 Krajského soudu v Ostravě. Soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2009.

 

JUDr. Marek Doležal

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. V letech 1997 až 2001 působil v advokátních kancelářích, poté byl justičním čekatelem. V letech 2003 až 2009 byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 10. Od roku 2009 byl soudcem Městského soudu v Praze, kde působil od roku 2013 jako předseda senátu. Soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2017.

 

Mgr. Tomáš Doležil, Ph.D, LL.M. Eur.

Advokát a společník AK JŠK se zaměřuje na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, private equity, korporátního/obchodního práva, rodinných firem a oblasti technologií, médií a telekomunikací (TMT). Byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k zákonu o obchodních korporacích a od počátku se aktivně podílel na jeho přípravě. Je držitelem titulu Právník roku v oblasti obchodního práva za rok 2014.

 

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D, LL.M.

Advokát působící v AK Skils absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Columbia University School of Law. Specializuje se na bankovní právo, právo fúzí a akvizic, insolvenční právo a právo obchodních korporací. Je spoluautorem komentáře zákona o bankách, externím členem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou senátu rozkladové komise České národní banky.

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D

Působí jak odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je členkou pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo II – pro finanční právo. Specializuje se mimo jiné na právo obchodních korporací, corporate governance, společnosti s ručením omezeným nebo problematiku postavení podnikatele v právních vztazích.

 

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Právnické fakulty Univerzity Ludvíka Maximiliána v Mnichově (LL.M.). Působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje e především na právo obchodních společností a problematiku svěřenských fondů. Pravidelně přednáší pro veřejnost a je autorkou řady odborných textů z těchto oborů.

 

Mgr. Petr Kuhn

Specializuje se na korporační a insolvenční právo. V letech 2004–2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006–2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Vyučuje ekonomickou analýzu práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a mezi lety 2006 a 2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. V roce 2014 spoluzaložil advokátní kancelář BADOKH.

 

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako konzultant/advokát v AK Allen & Overy. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře a spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck. Byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku, ředitelem Justiční akademie a asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu.

 

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.

Je partnerem AK Kocián Šolc Balaštík. V advokátní praxi se zaměřuje zejména na oblast cenných papírů a kapitálové trhy, investiční fondy a společnosti a kolektivní investování či veřejnoprávní regulaci finančních institucí. Dále se specializuje na právo obchodních společností včetně koncernového práva a závazkové právo. Byl členem odborné komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu zákona o obchodních korporacích. Je členem expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Do roku 2012 působila jako soudkyně Nejvyššího soudu ČR, nyní působí jako pedagožka PF UK a Cevro Institutu. Podílela se na přípravě zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku. V roce 2013 byla uvedena do Právnické síně slávy. Je členkou Legislativní rady vlády ČR.

 

Mgr. Prokop Verner, MBA

Partner AK Allen & Overy se specializuje na právo obchodních společností, smluvní právo a domácí a přeshraniční fúze a akvizice. Je uznávaným odborníkem v sektorech telekomunikací, médií a technologií a v oblasti ochrany osobních údajů, včetně regulatorních záležitostí. Působil jako právní poradce při mnoha mezinárodních transakcích v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

PROGRAM

08.00–09.00 registrace účastníků
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.25

I. BLOK: SCHVALOVACÍ KOMPETENCE VALNÉ HROMADY: PŘEVOD PODSTATNÉ ČÁSTI JMĚNÍ A SMLOUVA ZAKLÁDAJÍCÍ PODÍL NA VLASTNÍCH ZDROJÍCH

 

Jaké změny přináší § 190 písm. i) a j), § 421 písm. m) a o) a § 656 písm. m) a o) ZOK po novele?

Převod či zástava jakých částí jmění může představovat podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti?

V čem může spočívat podstatná změna v předmětu podnikání nebo činnosti?

Jakými smlouvami se může zakládat právo na podíl na zisku nebo na vlastních zdrojích společnosti?

 

přednáší Filip Cileček a panelové diskuze se zúčastní Marek Doležal, Tomáš Doležil, Karel Dřevínek, Petr Kuhn a Prokop Verner

10.25–10.40 coffee break
10.40–11.55

II. BLOK: DRUHY PODÍLŮ V KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTECH A PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ (§ 135 a 276 an. ZOK po novele)

 

Co je to druh podílu / akcie? Zakládají omezení převoditelnosti a jiná omezení týkající se dispozice s podílem / akcií odlišný druh podílu / akcie?

Jaké jsou obecné limity pro tvoru různých druhů podílů?

Kdy by práva spojená s podílem zasahovala do „nezadatelných" práv nebo zákonné působnosti orgánů společnosti?

Mohou být s podílem spojeny i povinnosti?

 

přednáší Vlastimil Pihera a panelové diskuze se zúčastní Filip Cileček, Marek Doležal, Kateřina Eichlerová, Petr Kuhn a Ivana Štenglová

11.55-13.00 oběd
13.00–14.15

III. BLOK: ZVLÁŠTNÍ DRUHY PODÍLŮ V KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTECH A DOHODA SPOLEČNÍKŮ (§ 135 a 276 an. ZOK po novele)

 

Jaké jsou nejčastější typy zvláštních podílů / akcií?

Jaká jsou omezení pro vydávání zvláštních podílů / akcií a jejich praktická řešení?

Jak právně zajistit soulad mezi zakladatelským právním jednáním a dohodou společníků?

Jak jsou chráněni vlastníci podílů, s nimiž jsou spojena pouze omezená práva?

 

přednáší Karel Dřevínek a panelové diskuze se zúčastní Kateřina Eichlerová, Ivana Štenglová a Prokop Verner

14.15–14.30

coffee break

14.30–15.45

IV. BLOK: MONISTICKÝ SYSTÉM (§ 456 an. ZOK po novele)

 

Lze diferencovat počet hlasů členů správní rady?

Lze v rámci správní rady vytvořit „kontrolní orgán“?

Lze stanovami omezit důvody odvolání člena správní rady, popř. jaké to má důsledky?

Jaké právní důsledky má ustavení jednočlenné správní rady?

 

přednáší Ivana Štenglová a panelové diskuze se zúčastní Filip Cileček, Tomáš Doležil, Kateřina Eichlerová, Lucie Josková a Vlastimil Pihera

15.45–16.00

coffee break

16.00–17.15

V. BLOK: CASE STUDY - RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI PŘI STRUKTUROVÁNÍ TRANSAKCÍ PO NOVELE

 

Má novela dopad na odpovědnost společníků při uzavírání dohod společníků?

Na co si musím dát po novele pozor u existujících struktur ve vztahu k rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů?

Bude fungovat již dohodnuté vymezení podílů po novele?

Jak si po novele nejlépe zajistit fungující omezeni převoditelnosti podílů?

 

přednáší Tomáš Doležil a panelové diskuze se zúčastní Karel Dřevínek, Lucie Josková a Vlastimil Pihera

17.15 ukončení konference

 

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference se uskuteční v moderním pětihvězdičkovém hotelu Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, v těsné blízkosti historického centra Prahy. Nově zrekonstruované konferenční prostory jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi a hodí se pro všechny druhy společenských akcí od prezentací a konferencí až po galavečeře.

Hotelová restaurace The Artisan se zaměřuje na moderní českou kuchyni a využívá suroviny výhradně od lokálních dodavatelů. 

VSTUPENKA

10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč s DPH)

3 a více účastníků z jedné společnosti = 10 % sleva

Přihlásit se

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie CZ png OŘEZ beck-online-vinova

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz
Tel: +420 273 139 223