logo

 

Akademie C. H. BECK Vás zve na konferenci

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO V PRAXI

 6. 6. 2024, čtvrtek

Hotel Kings Court, U Obecního domu 660/3, Praha 1

O KONFERENCI

Akademie C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci ZÁVAZKOVÉ PRÁVO V PRAXI, která se koná ve čtvrtek 6. 6. 2024 v hotelu Kings Court Prague. Oslovujeme pro Vás špičkové odborníky a připravujeme bohatý program v prostředí luxusního 5* hotelu, se zajištěním kompletního servisu a občerstvení v průběhu celého dne.

Tak jako na každé konferenci Akademie C. H. Beck, i v tomto případě se můžete těšit na osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskusí, který Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy a otevře nejedno zajímavé téma. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den. Během konference budete čerpat znalosti od předních odborníků z praxe.

Těšit se můžete na soudce Nejvyššího soudu JUDr. Ing. Pavla Horáka, JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., JUDr. Pavla Tůmu, Ph.D., LL.M., soudce Ústavního soudu doc. JUDr. Milana Hulmáka, Ph.D., vysokoškolské pedagogy doc. JUDr. Filipa Melzera, Ph.D., LL.M., JUDr. Anežku Janouškovou, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D. nebo advokáty Mgr. Janu GuričovoiuJUDr. Petra Bezoušku, Ph.D.

Moderování konference se zhostí JUDr. PhDr. Ing. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

 

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Od roku 2011 působí v PRK Partners jako Of Counsel. Specializuje se zejména na poradenství související s rekodifikací soukromého práva v České republice, náhradu škody, nemovitosti a smluvní závazky (především nájemní a pracovní právo). Od roku 2006 do roku 2023 byl členem Legislativní rady vlády ČR a v letech 2010 až 2013 byl poradcem předsedy vlády ČR v právních a legislativních otázkách. Vyučuje občanské právo. Od roku 2011 působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem/spoluautorem řady odborných článků, komentářů a vysokoškolských učebnic, je rovněž vyhledávaným lektorem pro problematiku občanského práva.

 

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2001). V letech 2002 až 2003 absolvoval studijní program na univerzitě v Tübingen/SRN, kde získal titul „Magister Legum“ (LL.M.). Roku 2008 dokončil doktorské studium v oboru soukromé právo na pražské právnické fakultě a obdržel titul Ph.D. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy působil nejprve jako externí vyučující, následně od roku 2010 jako vědecký pracovník Centra právní komparatistiky a v letech 2016 až 2023 jako odborný asistent na Katedře občanského práva. V roce 2005 byl jmenován soudcem, od roku 2016 působí jako soudce Nejvyššího soudu České republiky. Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Je autorem monografie Právní moc civilních soudních rozhodnutí (Nakladatelství C. H. Beck, 2008) a spoluautorem několika dalších (včetně zahraničních) monografií a komentářů.

 

Mgr. Jana Guričová

Působí jako advokátka v Kocián Šolc Balaštík. Ve své praxi se specializuje zejména na fúze a akvizice, private equity, závazkové právo, právo obchodních společností včetně koncernového práva, právní audit či restrukturalizace. Advokátkou je od roku 2018. Publikuje a přednáší v oblasti závazkového práva a práva obchodních společností. Je součástí autorského kolektivu jednosvazkového Komentáře k občanskému zákoníku a dále V. svazku Komentáře k občanskému zákoníku (Závazkové právo), oba vydané Nakladatelstvím C. H. Beck. Je členkou České advokátní komory a Common Law Society. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2014, Summa cum laude) a Cardiff University Law School (2013, With Distinction).

 

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. V justici předtím působil jako soudce u Okresního soudu v Kladně a poté u Krajského soudu v Praze jakožto soudu odvolacího. V soudní praxi se věnuje především závazkovému právu. V této oblasti působí publikačně i lektorsky.

 

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Po absolvování studia práv působil jako člen pracovních komisí Legislativní rady vlády pro soukromé právo a rovněž byl členem komise pro přípravu nového občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti. Od roku 2002 byl advokátem, později i rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Nyní působí jako docent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podílí se rovněž na přednáškách pro Justiční akademii České republiky, Justičnú akadémiu Slovenskej republiky a odbornou veřejnost. V únoru 2024 byl jmenován prezidentem republiky soudcem Ústavního soudu ČR.

 

JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D.

Vystudovala Právnickou fakultu UK, kde později absolvovala také rigorózní řízení a doktorské studium. Má za sebou jeden roční a několik navazujících měsíčních výzkumných pobytů na Univerzitě v Hamburku, jejichž výstupem byla mimo jiné monografie, která byla zařazena mezi vysoce kvalitní publikace Univerzity Karlovy za rok 2023. Pracuje jako vedoucí oddělení civilního práva procesního na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti a od roku 2020 působí také jako odborná asistentka na katedře občanského práva Právnické fakulty UK. Pravidelně publikuje a přednáší na témata související s občanským právem hmotným i procesním. V minulosti se v USA zúčastnila 14denního zahraničních výzkumného pobytu v rámci programu amerického ministerstva zahraničních věcí "International Visitors Leadership Program" a je členkou redakční rady právnického časopisu.

 

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Působí na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu, advokátní koncipient, a poté i jako asistent soudce Ústavního soudu. V letech 2007–2012 byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku. Je členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády. Od roku 2015 je členem Komise pro rekodifikaci soukromého práva při Ministerstvu spravedlnosti Slovenské republiky. Je spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku §2716-2893 (Nakladatelství C. H. Beck, 2021).

 

JUDr. PhDr. Ing. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako inženýr v oboru umělé inteligence (velkých jazykových modelů) ve společnosti Seznam.cz, a.s. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck a byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku.

 

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Proděkan pro doktorské studium a rigorózní řízení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, působí na Katedře obchodního práva.

 

JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., LL.M.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2007 působil jako justiční čekatel u Krajského soudu v Praze. V roce 2009 byl přidělen k výkonu funkce soudce k Okresnímu soudu Praha-západ. Od roku 2013 působil u Krajského soudu v Praze. V roce 2017 se stal soudcem Vrchního soudu v Praze. V letech 2011 až 2017 byl členem Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úřadu v Mnichově. Od roku 2021 je soudcem Nejvyššího soudu. Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Působí rovněž na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

PROGRAM

08.00–09.00 registrace účastníků
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.25

I. BLOK: LIMITY AUTONOMIE VŮLE PŘI SJEDNÁVÁNÍ ZÁVAZKŮ A NĚKTERÉ OTÁZKY JEJICH UPLATŇOVÁNÍ

 

Lze v judikatuře vysledovat určité společné principy při posuzování právních jednání odchylujících se od zákonné úpravy?

 

Lze si sjednat ve smlouvách právní domněnky a fikce (dílo se považuje za předané, zásilka se má za doručenou apod.)?

 

Lze si dohodou stran vyloučit možnost moderace smluvní pokuty?

 

Jaké jsou limity uplatňování práv z omylu o vlastnostech prodávané věci ve vztahu k právům z vad takové věci?

 

 

přednáší Pavel Horák

 

v panelové diskusi vystoupí Petr Bezouška, Bohumil Dvořák, Jana Guričová, Pavel Horák, Milan Hulmák, Anežka Janoušková, Filip Melzer, Jan Petrov, Josef Šilhán, Pavel Tůma

 

10.25–10.40 coffee break
10.40–12.00

II. BLOK: AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZMĚN ZÁVAZKŮ

 

Která práva přecházejí spolu s pohledávkou při jejím postoupení?

 

Jaká je povaha a jaké jsou účinky notifikace dlužníka při postoupení pohledávky?

 

Jaký je vztah dohody o změně závazku a kumulativní novace aneb potřebujeme kumulativní novaci?

 

 

přednáší Bohumil Dvořák

 

v panelové diskusi vystoupí Petr Bezouška, Bohumil Dvořák, Jana Guričová, Pavel Horák, Milan Hulmák, Anežka Janoušková, Filip Melzer, Jan Petrov, Josef Šilhán, Pavel Tůma

 

12.00-13.00 oběd
13.00–14.15

III. BLOK: DOPADY ZNEUŽÍVAJÍCÍCH UJEDNÁNÍ VE SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVĚ NA ZÁVAZEK

 

Může být důsledkem závazek, kde spotřebitel není povinen platit úroky z prodlení?


Může být důsledkem závazek, kde spotřebitel není povinen platit náhradu škody?


Může být důsledkem závazek, kde spotřebitel není povinen platit cenu (např. úroky)?


Může být důsledkem neplatnost (zdánlivost) celého závazku?

 

 

přednáší Milan Hulmák

 

v panelové diskusi vystoupí Petr Bezouška, Bohumil Dvořák, Jana Guričová, Pavel Horák, Milan Hulmák, Anežka Janoušková, Filip Melzer, Jan Petrov, Josef Šilhán, Pavel Tůma

 

14.15–14.30

coffee break

14.30–15.45

IV. BLOK: PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 

Poruší-li subdodavatel povinnost vůči generálnímu dodavateli, může objednatel požadovat náhradu škody po subdodavateli?

 

Za jakých podmínek se jednání pomocníka přičítá osobě, která ho použila k plnění svého dluhu?  

 

Lze pravidla smluvní odpovědnosti použít při porušení předsmluvní odpovědnosti?

 

Lze si v rámci smluvní odpovědnosti vystačit při hodnocení kauzality s teorií adekvátnosti?

 

 

přednáší Petr Bezouška

 

v panelové diskusi vystoupí Petr Bezouška, Bohumil Dvořák, Jana Guričová, Pavel Horák, Milan Hulmák, Anežka Janoušková, Filip Melzer, Jan Petrov, Josef Šilhán, Pavel Tůma

 

15.45–16.00

coffee break

16.00–17.15

V. BLOK: UJEDNÁNÍ O OMEZENÍ DISPOZIC

 

Jaké účinky má zákaz zcizení a zatížení pro všechny dotčené osoby?

 

Jak se liší zákaz zcizení a ujednání o nepostupitelnosti pohledávky?

 

Jaké jsou účinky zákazu převodu licence a udělení sublicence?

 

Přechází věc či právo, u kterých je sjednán zákaz zcizení, při přeměně či převodu závodu?

 

 

přednáší Jana Guričová

  

v panelové diskusi vystoupí Petr Bezouška, Bohumil Dvořák, Jana Guričová, Pavel Horák, Milan Hulmák, Anežka Janoušková, Filip Melzer, Jan Petrov, Josef Šilhán, Pavel Tůma

 

17.15 ukončení konference

 

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí.

VSTUPENKA

10 800 Kč bez DPH (13 068 Kč s DPH)

Tři a více účastníků z jedné společnosti obdrží slevu 10 %

REGISTRACE BYLA UKONČENA

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie CZ png OŘEZ beck-online-vinova

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Martina Leciánová

E-mail: martina.lecianova@beck.cz
Tel: +420 733 527 585