logo

 

 Nakladatelství C. H. BECK Vás zve na konferenci

VELKÁ NOVELA ZOK: OBECNÁ ČÁST

10. 12. 2020, čtvrtek

Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1

Přihlásit se

O KONFERENCI

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci VELKÁ NOVELA ZOK: OBECNÁ ČÁST.

Přijďte načerpat bohaté zkušenosti a znalosti našich přednášejících a získejte zpětnou vazbu na Vámi kladené dotazy. Konference Nakladatelství C. H. Beck jsou jedinečným zážitkem a cenným zdrojem informací pro vaši praxi.

Mezi přednášejícími naleznete největší odborníky z oboru – nechybí zástupci soudcovského stavu a nejvýznamnější právní experti. Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme.

Velká novela zákona o obchodních korporacích se podstatným způsobem dotkne všech právních forem obchodních korporací a družstev. Novela přinese mimo jiné sjednocení českého právního řádu s právem EU, odstranění velkého množství výkladových nejasností a legislativních mezer a snížení administrativní a regulatorní zátěže pro podnikatele. Významným způsobem zasáhne akciové společnosti s monistickým systémem.

Novela vstoupí v účinnost již 1. 1. 2021 a na uvedení zakladatelských právních jednání a společenských smluv do souladu s novelizovaným zněním zákona mají obchodní korporace a družstva čas do 1. 1. 2022.

Bohatým programem konference k velké novele ZOK Vás bude celý den provázet Jan Petrov.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

 

JUDr. Filip Cileček

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se na obchodní právo korporační, dále procesní právo. V justiční praxi se dlouhodobě zabývá konkurzním a insolvenčním právem a jako pedagog se podílí na dalším vzdělávání soudců. Od roku 2000 byl soudcem Okresního soudu v Ostravě, od roku 2004 Krajského soudu v Ostravě. Soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2009.

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Advokát a Of Counsel AK PRK Partners působící v Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí.

 

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Právnické fakulty Univerzity Ludvíka Maximiliána v Mnichově (LL.M.). Působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje e především na právo obchodních společností a problematiku svěřenských fondů. Pravidelně přednáší pro veřejnost a je autorkou řady odborných textů z těchto oborů.

 

Mgr. Petr Kuhn

Specializuje se na korporační a insolvenční právo. V letech 2004–2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006–2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Vyučuje ekonomickou analýzu práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a mezi lety 2006 a 2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. V roce 2014 spoluzaložil advokátní kancelář BADOKH.

 

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Je advokátem spolupracujícím s AK Kocián Šolc Balaštík. V praxi se zaměřuje především na právo obchodních společností, koncernové a závazkové právo, fúze a akvizice, bankovnictví, cenné papíry a kapitálové trhy. V letech 2008–2009 působil jako asistent předsedkyně Nejvyššího soudu ČR. Externě přednáší obchodní právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

 

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako konzultant/advokát v AK Allen & Overy. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře a spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck. Byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku, ředitelem Justiční akademie a asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu.

 

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.

Je partnerem AK Kocián Šolc Balaštík. V advokátní praxi se zaměřuje zejména na oblast cenných papírů a kapitálové trhy, investiční fondy a společnosti a kolektivní investování či veřejnoprávní regulaci finančních institucí. Dále se specializuje na právo obchodních společností včetně koncernového práva a závazkové právo. Byl členem odborné komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu zákona o obchodních korporacích. Je členem expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Do roku 2012 působila jako soudkyně Nejvyššího soudu ČR, nyní působí jako pedagožka PF UK a Cevro Institutu. Podílela se na přípravě zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku. V roce 2013 byla uvedena do Právnické síně slávy. Je členkou Legislativní rady vlády ČR.

 

JUDr. Petr Šuk

Předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, externí pedagog Justiční akademie Slovenské republiky, (spolu)autor řady publikací  z oblasti práva obchodních korporací a mezinárodního práva soukromého. Od roku 2000 byl soudcem Okresního soudu v Liberci, od roku 2002 soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec. Soudcem Nejvyššího soudu je od roku 2008.

 

Mgr. Prokop Verner, MBA

Partner AK Allen & Overy se specializuje na právo obchodních společností, smluvní právo a domácí a přeshraniční fúze a akvizice. Je uznávaným odborníkem v sektorech telekomunikací, médií a technologií a v oblasti ochrany osobních údajů, včetně regulatorních záležitostí. Působil jako právní poradce při mnoha mezinárodních transakcích v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

PROGRAM

08.00–09.00 registrace účastníků
09.00–09.10 zahájení konference
09.10–10.25

I. BLOK: VĚCNÁ PRÁVA K PODÍLŮM / AKCIÍM

 

Co přináší § 32 (5) ZOK po novele?

Jak po novele zřídit negative pledge jako věcné právo?

Jak zřídit věcná práva ke kmenovým listům / listinným akciím / zaknihovaným akciím?

Lze zřídit předkupní právo k akciím jako omezení jejich převoditelnosti?

 

přednáší Petr Šuk a panelové diskuze se zúčastní Bohumil Havel, Jan Lasák, Vlastimil Pihera a Prokop Verner

10.25–10.40 coffee break
10.40–11.55

II. BLOK: POVINNOSTI VLIVNÉ OSOBY

 

Jak ovlivní změny v úpravě tzv. bilančních testů rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů v kapitálových společnostech?

Jaké jsou důsledky nesplnění insolvenčního testu na schválené rozdělení vlastních zdrojů společnosti? Skutečně se vždy převádí zpět na účet nerozděleného zisku minulých let?

Platí bez výjimky nové pravidlo, že ustanovení o rozdělení a výplatě jiných vlastních zdrojů se nepoužije na snížení základního kapitálu?

Do kdy musí být nejpozději vrácena vyplacená záloha na podíl na zisku? Lze vyplácet zálohy na jiné vlastní zdroje?

 

přednáší Petr Kuhn a panelové diskuze se zúčastní Filip Cileček, Tomáš Doležil, Petr Šuk a Prokop Verner

11.55-13.00 oběd
13.00–14.15

III. BLOK: POVINNOST ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU, KTERÝ PŘISPĚL K ÚPADKU SPOLEČNOSTI, PLNIT DO MAJETKOVÉ PODSTATY (§ 66 ZOK po novele)

 

V čem spočívá nová povinnost člena statutárního orgánu přispět do majetkové podstaty po novele ZOK?

Jaký má tato povinnost vztah k nepodání insolvenčního návrhu, resp. k porušení péče řádného hospodáře?

Proč se ve vztahu k této povinnosti preferuje konkurs?

Co je „nedostatečnost“ majetkové podstaty a porušení kterých povinností člena orgánu ji způsobuje?

 

přednáší Bohumil Havel a panelové diskuze se zúčastní Filip Cileček, Petr Kuhn, Vlastimil Pihera, Ivana Štenglová a Prokop Verner

14.15–14.30

coffee break

14.30–15.45

IV. BLOK: ZÁSADY A POKYNY VALNÉ HROMADY [§ 195 (3) a 435 (3) ZOK po novele]

 

Jaký je rozdíl mezi zásadami a pokyny? 

Jaké zásady / pokyny jsou přípustné? 

Může se volený orgán zásadám / pokynům valné hromady bránit?

Je volený orgán povinen dodržovat pokyny / zásady, které společnosti způsobují újmu?

 

přednáší Lucie Josková a panelové diskuze se zúčastní Filip Cileček, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Ivana Štenglová a Petr Šuk

15.45–16.00

coffee break

16.00–17.15

V. BLOK: ROZDĚLENÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ (§ 34, 35, 40, 161, 166 a 348 ZOK po novele)

 

Jakými povinnostmi je vlivná osoba zavázána vůči ovlivněné osobě a jaké jsou právní důsledky jejich porušení? Jakou změnu přináší novela ZOK? Co znamená nové znění § 69 a 76 ZOK po novele pro vlivné a ovládající osoby?

Má úpadek ovlivněné osoby a/nebo vlivné osoby dopad na vznik, změnu a zánik povinností vlivné osoby? Jakou změnu přináší novela ZOK?

Jaký dopad má úpadek ovlivněné osoby a/nebo vlivné osoby do právních vztahů založených ručením dle § 71 odst. 3 ZOK?

 

přednáší Jan Lasák a panelové diskuze se zúčastní Tomáš Doležil, Bohumil Havel, Lucie Josková, Ivana Štenglová a Petr Šuk

17.15 ukončení konference

 

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference se uskuteční v moderním pětihvězdičkovém hotelu Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, v těsné blízkosti historického centra Prahy. Nově zrekonstruované konferenční prostory jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi a hodí se pro všechny druhy společenských akcí od prezentací a konferencí až po galavečeře.

Hotelová restaurace The Artisan se zaměřuje na moderní českou kuchyni a využívá suroviny výhradně od lokálních dodavatelů. 

VSTUPENKA

10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč s DPH)

3 a více účastníků z jedné společnosti = 10 % sleva

Přihlásit se

logo grifin C. H. BECK vedle sebe červená OŘEZ Akademie CZ png OŘEZ beck-online-vinova

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz 
Tel: +420 273 139 223