logo

Nakladatelství C. H. BECK Vás zve na velkou konferenci

OBCHODNÍ KORPORACE AKTUÁLNĚ

1. listopadu 2018

Hotel Kings Court Prague, U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1

O KONFERENCI

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na velkou konferenci OBCHODNÍ KORPORACE AKTUÁLNĚ.

Přijďte získat odpovědi na nejaktuálnější otázky, které v oblasti obchodních korporací praxe přináší. Využijte jedinečnou příležitost strávit den s deseti špičkovými odborníky, jejich znalosti a bohaté zkušenosti korporátního práva jsou pro praxi každého právníka neocenitelné.

Naše konference Vás v pěti blocích a pěti panelových diskuzích uvede a hlouběji zasvětí do témat PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE, ODPOVĚDNOST ZA VADY NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ, POKYNY K OBCHODNÍMU VEDENÍ, CO (NE)MUSÍ SCHVALOVAT VALNÁ HROMADA a VYROVNÁNÍ ÚJMY V KONCERNU.

Programem nabitým zajímavými tématy Vás bude celý den provázet Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M., jeden z vedoucích autorů úspěšného jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku vydaném Nakladatelstvím C. H. Beck v červnu 2017.

Goodbye drink na závěr vytvoří networkingovou příležitost a místo pro neformální setkání a diskuze.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI

JUDr. Filip Cileček

Je předsedou senátu Nejvyššího soudu ČR. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, rigorózní zkoušku složil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po krátké praxi ve státní správě působí od roku 1997 v justici, nejprve u KOS v Ostravě, poté jako soudce u OS a KS v Ostravě. Od roku 2009 je soudcem Nejvyššího soudu v Brně. Specializuje se na obchodní právo korporační, dále procesní právo. V justiční praxi se dlouhodobě zabývá taktéž konkurzním a insolvenčním právem. Jako pedagog se podílí na dalším vzdělávání soudců, publikuje v odborných periodikách.

 

Mgr. Hana Čekalová, LL.M.

Advokátka spolupracující s advokátní kanceláří Squire Patton Boggs absolvovala Právnickou fakultu MU a Law School při Queen Mary, University of London v Londýně. Ve své praxi se zaměřuje především na bankovnictví, exportní, projektové a akviziční financování a insolvenční právo. Hana má bohaté zkušenosti při poskytování právního poradenství velkým domácím i nadnárodním klientům v oblasti fúzí a akvizic a v otázkách korporátního práva.

 

prof. JUDr. Jan Dědič

Společník advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík v roce 1975 vystudoval Právnickou fakultu UK. Po studiích působil jako odborný asistent na pražské VŠE, katedra hospodářského práva. V roce 1979 získal titul JUDr., pracoval jako podnikový právník a v roce 1985 se vrátil na VŠE zpět do pozice odborného asistenta. Od roku 1990 se jakožto advokát specializuje na obchodní právo, aktivně se účastnil mimo jiné na rekodifikaci nového občanského zákoníku a nového zákona o obchodních korporacích. V roce 1992 získal docenturu a v roce 1995 profesuru. Roku 2006 získal ocenění Právník roku v oboru obchodní právo.

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

V roce 1999 absolvoval Právnickou fakultu ZČU. Je advokátem, působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR a Ústavu státu a práva AV ČR. V roce 2012 obdržel cenu Právník roku v oboru obchodního práva. Podílel se na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona, zákona o nabídkách převzetí a jako člen pracovních komisí Legislativní rady vlády pro návrh nového občanského zákoníku. Věnuje se expertní a výukové činnosti. Publikuje v časopisech, např. v Právních rozhledech, Buletinu advokacie, Obchodněprávní revui, i knižně, jak samostatně, tak i jako spoluautor, v České republice i v zahraničí.

 

Mgr. Petr Kuhn

Absolvoval Právnickou fakultu UK a École Supérieure de Commerce et Management. Specializuje se na korporační, finanční a insolvenční právo. V letech 2004-2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006-2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Mezi roky 2006-2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. Je autorem nebo spoluautorem mnoha článků a publikací, včetně komentáře k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev vydaného Nakladatelstvím C. H. Beck.

 

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Je advokátem spolupracujícím s advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík, Lawrence A. Wien Fellow (Columbia Law School), odborným asistentem na Právnické fakultě UP v Olomouci a na CEVRO - Liberálně konzervativní akademii. V letech 2008-2009 působil jako asistent předsedkyně Nejvyššího soudu ČR. Absolvoval Právnickou fakultu a Fakultu sociálních studií MU a Kolumbijskou univerzitu v New Yorku. Ze zahraničních studijních pobytů lze zmínit pobyt na John Marshall Law School v Chicagu, Central European University v Budapešti nebo Humboldtově univerzitě v Berlíně. Pravidelně publikuje především v oblasti korporačního práva.

 

Mgr. Robert Němec, LL.M.

V roce 1995 získal titul magistra práv na Právnické fakultě UK v Praze. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí a akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Soffolk University Law School v americkém Bostonu a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. Patří mezi dlouhodobě oceňované odborníky v oblasti bankovnictví a financí. V kategorii bankovnictví a financí obdržel roku 2012 cenu Právník roku.

 

Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Působí jako odborný asistent na Právnické fakultě UP v Olomouci, kde vyučuje závazkové právo, obchodní korporace a korporační finance, a jako advokát a counsel v AK BADOKH, se zaměřením na spornou agendu, korporační právo a analýzu složitých právních otázek. Absolvoval Právnickou fakultu UK, IES FSV UK (ekonomie, finance), New York University Law School a rok studia na Univerzitě v Bonnu. Byl členem rekodifikační komise pro občanský zákoník a ředitelem Justiční akademie. Je mimo jiné jedním z vedoucích spoluautorů jednosvazkového komentáře Nakladatelství C. H. Beck k občanskému zákoníku. 

 

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Do roku 2012 působila jako soudkyně Nejvyššího soudu ČR. Nyní působí jako pedagožka Právnické fakulty UK a Cevro Institutu. Podílela se na přípravě zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku. Je autorkou a spoluautorkou několika knih, zejména komentáře k obchodnímu zákoníku, který vyšel ve třinácti vydáních, komentáře k zákonu o cenných papírech, několika učebnic v oblasti obchodního práva a monografií Akciové společosti, která vyšla v sedmi vydáních, Smlouvy ve výstavbě, Stavební právo, Společnost s ručením omezeným (s M. Bartošíkovou) a Obchodní rejstřík po novele. V roce 2013 byla uvedena do Právnické síně slávy.

 

JUDr. Petr Šuk

Po absolvování Právnické fakulty UK pracoval krátce v advokacii, od roku 1998 působí v justici. V roce 2000 byl jmenován soudcem. Působil na OS v Liberci a KS v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci. Od roku 2008 je soudcem Nejvyššího soudu ČR. Od roku 2010 zastává funkci předsedy senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Je členem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektorem Justiční akademie a externím pedagogem Justičnej akadémie Slovenské republiky. Přednáší doma i v zahraničí evropské mezinárodní právo soukromé a právo korporační.

PROGRAM

 

08:30–09:00 registrace účastníků
09:00–09:15 zahájení konference
09:15–09:50

PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

 

JUDr. Petr Šuk

 

Přináší pravidlo podnikatelského úsudku (§ 51 ZOK) změnu oproti pojetí péče řádného hospodáře před 1. 1. 2014?

Mají členové statutárního orgánu právo na omyl či chybu? Pokud ano, kde jsou limity?

Jaká je odpovědnost členů statutárního orgánu kapitálové společnosti za plnění pokynů valné hromady?

Za jakých podmínek může člen statutárního orgánu odjet na dovolenou?

 

09:50–10:25

panelová diskuze

 

JUDr. Filip Cileček

Mgr. Hana Čekalová, LL.M.

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Mgr. Petr Kuhn

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

JUDr. Petr Šuk

10:25–10:45 coffee break
10:45–11:20

POKYNY K OBCHODNÍMU VEDENÍ

 

doc. JUDr. Ivana Štenglová

 

Kdo je oprávněn požádat o pokyn týkající se obchodního vedení?

Může valná hromada namísto vyžádaného pokynu udělit pokyn jiný?

Jsou pokyny udělené valnou hromadou (vždy) závazné, a pokud ano, pro koho?

Je orgán řízené osoby povinen respektovat pokyn orgánu řídící osoby?

11:20–11:55

panelová diskuze

 

JUDr. Filip Cileček

Mgr. Hana Čekalová, LL.M.

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Ivana Štenglová

JUDr. Petr Šuk

11:55–13:00 oběd
13:00–13:35

CO (NE)MUSÍ SCHVALOVAT VALNÁ HROMADA

 

Mgr. Hana Čekalová, LL.M.

 

Čí valná hromada schvaluje dispozice se závodem nebo jeho částí?

Jak je to s časovým omezením ohledně rozdělování zisku?

Jakou působnost si může atrahovat valná hromada s. r. o.?

Za jakých podmínek může valná hromada členovi orgánu pozastavit výkon funkce?

13:35–14:10

panelová diskuze

 

JUDr. Filip Cileček

Mgr. Hana Čekalová, LL.M.

prof. JUDr. Jan Dědič

JUDr. Jan Lasák, Ph.D, LL.M.

Mgr. Robert Němec, LL.M.

doc. JUDr. Ivana Štenglová

14:10–14:30

coffee break

14:30–15:05

ODPOVĚDNOST ZA VADY NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ

 

prof. JUDr. Jan Dědič

 

Uplatní se úprava následků vadného plnění podle občanského zákoníku na vady nepeněžitých vkladů?

Je povinnost k zaplacení ceny nepeněžitého vkladu (§ 26 odst. 1 ZOK) a k doplacení rozdílu (§ 28 ZOK) vkladovou povinností, nebo její transformací?

Jaký vliv má převod podílu na povinnost k zaplacení ceny nepeněžitého vkladu (§ 26 odst. 1 ZOK) a k doplacení rozdílu (§ 28 ZOK)?

Je možné povinnosti stanovené v § 26 odst. 1 a § 28 ZOK smluvně vyloučit nebo změnit?

15:05–15:40

panelová diskuze

 

prof. JUDr. Jan Dědič

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Mgr. Petr Kuhn

Mgr. Robert Němec, LL.M.

doc. JUDr. Ivana Štenglová

JUDr. Petr Šuk

15:40–16:00

coffee break

16:00–16:35

VYROVNÁNÍ ÚJMY V KONCERNU

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

 

Co je újma při řízení koncernu? Je to kontinuální stav nebo se zkoumá každá újma samostatně?

Má nebo může orgán řízené osoby "nařízené" koncernové újmě v rámci své péče řádného hospodáře zabránit?

Jakým způsobem a kdy se koncernová újma sanuje a kdo nese jaké důkazní břemeno?

Jaké jsou sankční mechanismy při nevyrovnání koncernové újmy?

16:35–17:10

panelová diskuze

 

prof. JUDr. Jan Dědič

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Mgr. Petr Kuhn

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Robert Němec, LL.M.

JUDr. Petr Šuk

17:10–17:15 ukončení konference a přesun na Goodbye drink

 

VSTUPENKA

9 900 Kč bez DPH (11 979 Kč s DPH)

3 a více účastníků z jedné společnosti = 10% sleva

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference OBCHODNÍ KORPORACE AKTUÁLNĚ vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz 
Tel: +420 273 139 223