logo

Nakladatelství C. H. BECK Vás zve na konferenci

INSOLVENČNÍ PRÁVO AKTUÁLNĚ

25. dubna 2019

Hotel Kings Court Prague, U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1

O KONFERENCI

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci INSOLVENČNÍ PRÁVO AKTUÁLNĚ.

Využijte jedinečnou příležitost strávit den s největšími odborníky z oboru. Jejich přítomnost na jednom místě a v jednom dni je neopakovatelná, jejich znalosti a zkušenosti pro každého právníka neocenitelné. Přednášet a na Vaše dotazy odpovídat budou přední odborníci z řad soudců, insolvenčních správců a advokátů.

Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den.

Programem nabitým zajímavými tématy Vás bude celý den provázet Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Goodbye drink na závěr vytvoří networkingovou příležitost a místo pro neformální setkání a diskuze.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, insolvenčním správcům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI & PANELISTÉ

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.

Advokát působící v AK Skils absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Columbia University School of Law. Specializuje se na bankovní právo, právo fúzí a akvizic, insolvenční právo a právo obchodních korporací. Je spoluautorem komentáře zákona o bankách, externím členem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou senátu rozkladové komise České národní banky.

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Advokát a Of Counsel AK PRK Partners působící na Ministerstvu spravedlnosti České republiky a Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí.

 

Ing. David Jánošík

Insolvenční správce se zvláštním povolením.

 

JUDr. Zdeněk Krčmář

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem od roku 1988 a soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996. Vystudoval Právnickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1988 byl předsedou senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1994 soudcem Krajského soudu v Ostravě.

 

Mgr. Petr Kuhn

Advokát působící v AK BADOKH absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a École Supérieure de Commerce et Management. Specializuje se na korporační, finanční a insolvenční právo. V letech 2004-2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006-2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Mezi roky 2006-2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.

 

Ing. Lee Louda, Ph.D.

Insolvenční správce se zvláštním povolením, vedoucí a člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka.

 

Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuje závazkové právo, obchodní korporace a korporační finance, a jako advokát a counsel v AK BADOKH, se zaměřením na spornou agendu, korporační právo a analýzu složitých právních otázek. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku.

 

Mgr. Milan Polášek

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Od roku 1999 působí jako soudce a od roku 2013 jako soudce Nejvyššího soudu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1999 byl soudcem Krajského obchodního soudu, později Krajského soudu v Ostravě. Od roku 2006 byl soudcem, později předsedou senátu Vrchního soudu v Olomouci.

 

doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.

Je Of Counsel v kanceláři Clifford Chance LLP v Praze (od roku 2006) a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (od roku 2002). Advokátem je od roku 1998, kromě Prahy praktikoval krátce v Londýně a Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Od roku 2015 je členem International Insolvency Institute, od roku 2016 je členem Conference of European Restructuring and Insolvency Law.

 

Mgr. Petr Sprinz, LL.M., Ph.D.

Advokát působící v AK Havel & Partners se specializuje především na insolvence a restrukturalizace, včetně refinancování korporací ve finanční krizi, jakož i na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. V oblasti insolvencí a restrukturalizací má rozsáhlé zkušenosti se zastupování klientů v insolvenčním řízení na straně věřitelů i dlužníků, jakož i třetích osob v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku z majetkové podstaty.

PROGRAM

 

08.30–09.00 registrace účastníků
09.00–09.15 zahájení konference
09.15–09.50

I. BLOK: PŘEZKUM POCTIVÉHO ZÁMĚRU V REORGANIZACI

 

JUDr. Zdeněk Krčmář

 

V jakých fázích insolvenčního řízení a u kterých osob lze zkoumat nepoctivý záměr při reorganizaci? 

Jaký je poměr mezi zkoumáním nepoctivého záměru při povolení reorganizace a při schvalování reorganizačního plánu? 

Je zkoumání nepoctivého záměru při reorganizaci závislé na postoji věřitelů? 

Může být nepoctivý záměr důvodem pro zrušení reorganizačního plánu po skončení reorganizace?

09.50–10.25

panelová diskuze

 

Bohumil Havel

David Jánošík

Lee Louda

Tomáš Richter

Petr Sprinz

10.25–10.45 coffee break
10.45–11.20

II. BLOK: VYBRANÉ PŘESHRANIČNÍ ASPEKTY V ČESKÉM INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

 

doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.

 

Přihlašování pohledávek zahraničních (EU) věřitelů do tuzemského insolvenčního řízení - kam dospěla tuzemská judikatura?

Jaký lze očekávat další vývoj v této otázce po novelizaci evropského insolvenčního nařízení (Nařízení 2015/848)?

Jaké další hlavní změny přinesla novelizace evropského insolvenčního nařízení (Nařízení 2015/848) pro tuzemská insolvenční řízení s cizím prvkem?

Tuzemská právní úprava přeshraničního insolvenčního řízení (§ 111 ZMPS) – je to opravdu tak zlé, jak to na první pohled vypadá?

11.20–11.55

panelová diskuze

 

Bohumil Havel

Zdeněk Krčmář

Lee Louda

Milan Polášek

Petr Sprinz

11.55–13.00 oběd
13.00–13.35

III. BLOK: SMLOUVY O VZÁJEMNÉM PLNĚNÍ

 

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.

 

Jaké typy smluv či smluvních ujednání lze považovat za smlouvy o vzájemném plnění ve smyslu InsZ?

Kdy lze smlouvu o vzájemném plnění považovat za zcela splněnou alespoň jedním účastníkem?

Jaká může být právní povaha pohledávek vzniklých ze smluv o vzájemném plnění?

Jak se určí výše škody způsobená tím, že insolvenční správce odmítne plnění ze smlouvy o vzájemném plnění?

13.35–14.10

panelová diskuze

 

Bohumil Havel

David Jánošík

Petr Kuhn

Milan Polášek

Tomáš Richter

14.10–14.30

coffee break

14.30–15.05

IV. BLOK: STŘET ZÁJMŮ PŘI HLASOVÁNÍ NA SCHŮZI VĚŘITELŮ (§ 53 InsZ)

 

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

 

Jsou pravidla o střetu zájmů při hlasování  na schůzi věřitelů (§ 53 InsZ) předvídatelná?

Lze použitím těchto pravidel dosáhnout "ekvitní subordinace" hlasovacích práv společníků?

Lze tato pravidla obdobně použít tak, že ovlivní již obsazování (složení) věřitelského výboru?

Jaké jsou prostředky procesní obrany proti rozhodnutí soudu ve věci střetu zájmů?

15.05–15.40

panelová diskuze

 

Karel Dřevínek

Zdeněk Krčmář

Petr Kuhn

Lee Louda

Tomáš Richter

15.40–16.00

coffee break

16.00–16.35

V. BLOK: NEÚČINNOST PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ - ODPOROVATELNOST

 

Mgr. Petr Sprinz, LL.M., Ph.D.

 

Jaká právní jednání je možné napadnout odpůrčí žalobou?

Jak může napomoci obecná skutková podstata v rámci odporovatelnosti?

Jaká právní jednání představují zkrácení nebo zvýhodnění věřitelů?

Za jakých podmínek je možné napadnout započtení, zajištění a plnění na zajištěnou pohledávku?

16.35–17.10

panelová diskuze

 

Karel Dřevínek

David Jánošík

Zdeněk Krčmář

Petr Kuhn

Milan Polášek

17.10–17.15 ukončení konference a přesun na Goodbye drink

 

VSTUPENKA

 cena 9 900 Kč bez DPH (11 979 Kč s DPH) 

3 a více účastníků z jedné společnosti = 10 % sleva

KONFERENČNÍ PROSTORY

Konference se uskuteční v centru Prahy, v historické neorenesanční budově, která byla v listopadu 2009 zrekonstruována z bývalého prestižního sídla Československé obchodní komory na moderní pětihvězdičkový hotel.

Vedle luxusního ubytování a služeb hotel nabízí unikátní konferenční prostory, mezi něž patří i velkolepý Ballroom Franz Josef, místo konání naší konference. Přednášky a panelové diskuze našich odborníků Vám zpříjemní pohled na krásná vitrážová okna; nezajímavou konferenční místnost bez oken nečekejte.

ADELE Restaurant & Bar, Vaše útočiště v době oběda, podává italskou a středomořskou kuchyni; v den konání konference bude připraven raut lahodných chutí. Den vyvrcholí v Majesty Lounge u good bye drinku, ideálním místě pro neformální setkání a diskuze nad proběhnuvším dnem.

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz 
Tel: +420 273 139 223