logo

Nakladatelství C. H. BECK Vás zve na největší konferenci závazkového práva v ČR

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO V PRAXI

7. června 2018

Hotel Kings Court Prague, U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1

O KONFERENCI

Srdečně Vás zveme na první konferenci Nakladatelství C. H. BECK.

Přijďte získat odpovědi na nejaktuálnější otázky, které v oblasti závazkového práva praxe přináší. Využijte jedinečnou příležitost strávit den s devíti špičkovými odborníky na občanské právo, jejich znalosti a bohaté zkušenosti jsou pro praxi každého právníka neocenitelné.

Naše konference Vás v pěti blocích a pěti panelových diskuzích uvede a hlouběji zasvětí do témat POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY, SMLUVNÍ POKUTY, PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEFORMÁLNÍ ZMĚNY PÍSEMNÉ SMLOUVY a OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

Programem nabitým zajímavými tématy Vás bude celý den provázet Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M., jeden z vedoucích autorů úspěšného jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku vydaném Nakladatelstvím C. H. Beck v červnu 2017.

Goodbye drink na závěr vytvoří networkingovou příležitost a místo pro neformální setkání a diskuze.

KOMU KONFERENCI DOPORUČUJEME

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

ŘEČNÍCI

Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Působí jako odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, advokát a counsel v AK BADOKH, se zaměřením na spornou agendu, korporační právo a analýzu složitých právních otázek. Působil mimo jiné jako ředitel Justiční akademie a člen rekodifikační komise pro občanský zákoník.

 

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Je hlavním autorem návrhu nového občanského zákoníku, právník, právní vědec a přední český civilista a komercialista. Je nositelem nejvýznamnějších ocenění, včetně uvedení do Právnické síně slávy za výjimečný celoživotní přínos českému právu.

 

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Specializuje se zejména na poradenství související s rekodifikací soukromého práva v České republice, náhradu škody, nemovitosti a smluvní závazky. Má bohaté legislativní zkušenosti, od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády ČR. Vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M.

Je společníkem advokátní kanceláře Bříza & Trubač, rozhodcem a mediátorem. Ve své praxi se věnuje zejména přeshraničním transakcím a sporům, smluvní agendě a právu EU. O těchto tématech také přednáší a publikuje v ČR i zahraničí a působí též v různých odborných a poradních sborech.

 

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Od roku 2000 je členem pracovních komisí Legislativní rady vlády pro soukromé právo. Jako člen Komise  pro přípravu nového občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti se podílel na přípravě nového občanského zákoníku. Působí jako odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jako advokát.

 

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. V justici předtím působil jako soudce u Okresního soudu v Kladně a poté u Krajského soudu v Praze jakožto soudu odvolacího. V soudní praxi se věnuje především závazkovému právu.

 

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a jako asistent soudce Nejvyššího soudu. Přednáší též pro externí posluchače z právní i podnikové praxe a pro studenty ekonomických oborů. Je autorem řady publikací, v nichž se zaměřuje především na smluvní obchodní právo. 

 

JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.

Působí jako Of Counsel v pražské kanceláři Clifford Chance LLP, kde poskytuje právní konzultace svým kolegům a ve vybraných případech i klientům, je také odpovědný za řízení právního know-how. Od roku 2004 působí jako rozhodce. Specializuje se na právo financování obchodních společností a na insolvenci.

 

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Působí na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti působil jako asistent soudce Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. V letech 2007-2012 byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku.

PROGRAM

 

08:00–09:00 registrace účastníků
09:00–09:15 zahájení konference
09:15–09:50

POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

 

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

 

Ve kterých případech musí mít postupní smlouva písemnou formu?

Musí mít dlužníkovo uznání podle § 1884 odst. 2 o. z. písemnou formu?

Jaké jsou následky postupu v rozporu s dlužníkovým zákazem?

Ve kterých případech má postoupený dlužník právo namítat neplatnost postupní smlouvy?

 

09:50–10:25

panelová diskuze

 

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.

10:25–10:45 coffee break
10:45–11:20

SMLUVNÍ POKUTA

 

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

 

Může soud na návrh dlužníka moderovat smluvní pokutu poté, kdy ji věřitel započetl proti dlužníkově pohledávce?

Může soud moderovat úroky z prodlení za stejných předpokladů a se stejnými důsledky jako v případě smluvní pokuty?

Umožňuje občanský zákoník sjednat smluvní pokutu tak, že právo na ni vznikne, když dlužník poruší povinnost a věřitel současně od smlouvy odstoupí?

Může být ze smluvní pokuty zavázána či oprávněna třetí osoba?

Je smluvní pokuta sjednána dostatečně určitě, má-li ji dlužník zaplatit pro případ porušení jakékoli povinnosti uvedené ve smlouvě či obchodních podmínkách?

11:20–11:55

panelová diskuze

 

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.

11:55–13:00 oběd
13:00–13:35

PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST

 

JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M.

 

Lze si sjednat podmínky vzniku předsmluvní odpovědnosti odchylně od zákona? A pokud ano, v jaké míře?

V jakých případech si lze při přeshraničním vyjednávání dohodnout rozhodné právo pro otázky předsmluvní odpovědnosti?

Co lze považovat za spravedlivý důvod pro ukončení smluvního vyjednávání ve smyslu § 1729 NOZ?

Jak vykládat limitaci náhrady škody „ztrátou z neuzavřené smlouvy v obdobných případech“? Co je to obdobný případ?

13:35–14:10

panelová diskuze

 

JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M.

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

14:10–14:30

coffee break

14:30–15:05

NEFORMÁLNÍ ZMĚNA PÍSEMNÉ SMLOUVY

 

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

 

Kdy lze závazek z písemné smlouvy změnit ústně nebo konkludentně?

Kdy mohou strany překonat ujednání, že smlouvu lze změnit jen písemně, neformálním jednáním?

Má v českém právu význam sjednávat kvalifikované (dvojité) doložky písemnosti?

Lze omezit okruh osob, které mohou za podnikatele sjednat změnu smlouvy? Lze mezi stranami vyloučit § 430 ObčZ (zákonné zmocnění osoby, která byla pověřena k určité činnosti při provozu závodu)?

15:05–15:40

panelová diskuze

 

JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M.

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

15:40–16:00

coffee break

16:00–16:35

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

 

Co vše nesmí být v obchodních podmínkách zahrnuto?

Lze obchodní podmínky měnit jednostranně (a případně kdy)?

Použije se úprava obchodních podmínek i na rámcové nebo hromadně uzavírané smlouvy?

Znamená použití obchodních podmínek, že jde o adhezní smlouvu?

16:35–17:10

panelová diskuze

 

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

17:10–17:15 ukončení konference a přesun na Goodbye drink

 

VSTUPENKA

9 900 Kč bez DPH (11 979 Kč s DPH)

 

3 a více účastníků z jedné společnosti = 10% sleva

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., si jakožto organizátor konference vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu těchto změn a skutečností Vás budeme informovat v co nejkratším možném termínu telefonicky nebo elektronicky.

KONTAKTNÍ OSOBA

Vendula Soukupová

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz 
Tel: +420 273 139 223